Všeobecné obchodní podmínky pro skupinové kurzy

společností Hispánica s.r.o. dle § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

1. Základní ustanovení

Španělské centrum Hispánica s.r.o., se sídlem Benešova 12, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83708, (dále jen „škola“) poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi školou a studentem skupinového kurzu pro veřejnost.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi studentem a školou vzniká na základě vyplnění závazné přihlášky na jazykový kurz prostřednictvím internetu či na základě přihlášení prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@hispanica.cz a po potvrzení přihlášení školou. V případě, že student z nějakého důvodu nemá možnost poslat závaznou přihlášku prostřednictvím internetu, má možnost přihlásit se v kanceláři školy, čímž smluvní vztah vzniká také. Odesláním přihlášky student potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že jejich poskytnutí je dobrovolné (bod Ochrana osobních údajů).

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka jazyka specifikovaná v přihlášce (dále jen “výuka”) v počtu výukových jednotek a v předem stanovených dnech a časech, které jsou uvedeny u každého kurzu. Výuka v kurzech probíhá ve skupinách s minimálním počtem 3 a maximálním 6 studentů.
Předmětem plnění je rovněž dodání učebnic, jestliže si je student objednal a uhradil při přihlášení do kurzu či v jeho průběhu.

Výuka neprobíhá pouze o státních svátcích. O změnách se rozhoduje s ohledem na zájem většiny studentů a na základě dohody s lektorem kurzu. Student je o změnách vždy včas informován na zadané kontaktní údaje.

4. Zápis do kurzu a platba

Po vyplnění závazné přihlášky jedním z výše popsaných způsobů je studentovi závazně rezervováno místo v kurzu a student může být vyzván k prokázání vyžadované počáteční úrovně v kurzu dle bodu Prokázání úrovně znalostí. Student je povinen uhradit 100 % ceny za předmět plnění (dále jen “kurzovné”) do 7 kalendářních dní po zápisu. Prvním dnem se rozumí den odeslání přihlášky. V případě, že kurzovné není uhrazeno v daném termínu, má škola právo zápis zrušit a místo v kurzu uvolnit jiným zájemcům.

Kurzovné je třeba po obdržení údajů k platbě uhradit převodem na bankovní účet 2500614569 / 2010, popř. vkladem hotovosti na stejný účet (Fio banka) nebo hotově v kanceláři školy. Informace k platbě obdrží student na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Datem splatnosti se rozumí den, kdy je daná částka připsána na účet školy, ne den, kdy student zadal příkaz k úhradě.
Úhradu za výuku je možno provést i dárkovým certifikátem (bod Dárkové certifikáty). V případě rozdílu hodnoty dárkového certifikátu a výší kurzovného student rozdíl doplatí.
Student má možnost až do výše 50 % z objednané výuky uhradit kurzovné některým z podporovaných benefitních systémů - Benefit Plus, Edenred či Sodexo.

5. Prokázání úrovně znalostí

Pro zápis do kurzu s jinou počáteční úrovní než úplný začátečník může být student vyzván k prokázání potřebné úrovně znalostí a dovedností některým z následujících způsobů:

  • doložení jazykového certifikátu vydaného uznávanou jazykovou autoritou
  • absolvováním ústního jazykového pohovoru, který zajistí bezplatně škola

V případě nesouladu skutečné úrovně studenta a počáteční úrovně vybraného kurzu škola studentovi doporučí řešení (např. změna kurzu, individuální přípravný kurz atp.).
Prokázání úrovně znalostí není vyžadováno u studentů, kteří pokračují do navazujícího kurzu a absolvovali alespoň 80 % výukových jednotek.

6. Dárkové certifikáty

Škola vydává na požádání dárkové certifikáty, které lze využít na skupinovou i individuální výuku. Mají formu PDF dokumentu, který je možno vytisknout a platí po dobu 6 měsíců od vydání. Čerpání takového certifikátu je třeba zahájit před vypršením jeho platnosti, jinak bez náhrady propadá.

7. Nastoupení do již probíhajícího kurzu

V případě, že student nastoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určuje škola.
Na nástup do již probíhajícího kurzu se také vztahuje bod Prokázání úrovně znalostí.

8. Nepřítomnost na kurzu

V případě, že student nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného. Student ale může požádat o nahrazení zameškaných hodin individuální formou podle aktuálních podmínek pro individuální výuku.

9. Konzultace

Student má možnost využít konzultace osobně či přes Skype k zakoupenému kurzu v rozsahu 15 min. / týden v případě, že má z hodiny dotazy či nejasnosti k probrané látce. Konzultace neslouží jako náhrada zameškaných hodin.
Konzultaci si lze domluvit na písemně mailem na info@hispanica.cz.

10. Storno podmínky

Student může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou (například mailem na info@hispanica.cz). Odstupení od smlouvy obnáší následující storno poplatky:

  • stornování více než 10 kalendářních dní před zahájením semestru: 40 %
  • stornování v termínu kratším než 10 kalendářních dní před zahájením semestru: 60 %
  • stornování 2 dny před zahájením a kdykoli po zahájení semestru: 100 %

11. Změna kurzu

V případě, že to dovolí kapacita, škola umožní studentovi přestoupení do takového kurzu, který svojí úrovní lépe odpovídá znalostem a dovednostem studenta. Změna kurzu může proběhnout na žádost studenta anebo na doporučení lektora. Změna kurzu na žádost studenta je možná pouze jednou za semestr a každá další změna je zpoplatněna administrativním poplatkem 500 Kč.
V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit poměrný cenový rozdíl za zbývající výukové jednotky. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

Uhrazené skupinové kurzovné není možno převést na individuální výuku méně než 10 dnů před zahájením semestru.

12. Změny ze strany školy

Škola si vyhrazuje právo na dočasnou či trvalou změnu lektora kurzu, z organizačních či jiných důvodů. Škola si též vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové jednotky, které se nebudou konat. Škola si rovněž vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, zemětřesení, částečná nebo generální stávka a jiné nepředpokladatelné události. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky.

13. Osvědčení o absolvování kurzu

Student má po skončení kurzu právo na osvědčení o absolvování daného kurzu, a to v případě, že:

  • byl na kurzu přítomen minimálně z 80 %
  • lektor potvrdí, že studentův přístup nebyl výrazně pasivní a že se studentovy znalosti na základě kurzu prohloubily v plánovaném rozsahu

Osvědčení není vydáváno automaticky. V případě zájmu student o vydání osvědčení zažádá písemně a převezme jej osobně.

14. Doplňkové výukové materiály

Student bere na vědomí, že doplňkové studijní materiály poskytované školou jsou předmětem práv jejich duševního vlastnictví. Student se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především vytvářením fyzických či digitálních kopií těchto materiálů.

15. Odstoupení od smlouvy

Škola si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy (tj. zrušení kurzu) v případě, že se nenaplní minimální kapacita daného kurzu. Škola má rovněž právo odstoupit od smlouvy se studentem, který by narušoval průběh kurzu či ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních studentů v kurzu nebo zdraví či majetek vyučujícího apod.

16. Záruka vrácení peněz v případě nespokojenosti

V případě, že student nebude spokojen s kurzem na základě porušených podmínek uvedených v nabídce kurzů a v přihlášce k danému kurzu, může student odstoupit od smlouvy s nárokem na vrácení kurzovného za výukové jednotky, kterých se po písemném vyjádření nespokojenosti nezúčastní. O své nespokojenosti je však povinen školu písemně uvědomit (např. mailem na info@hispanica.cz). Porušení podmínek ze strany školy musí být prokazatelné. Škola si v takovém případě vyhrazuje právo přezkoumat důvody žádosti o vrácení kurzovného a navrhnout studentovi náhradní řešení.

17. Změny obchodních podmínek

Případné změny těchto podmínek mohou proběhnout jednostranně ze strany školy, ale bez vlivu na aktuálně otevřené kurzy, tj. nová verze podmínek je platná vždy až pro kurzy v následujícím semestru.

18. Ochrana osobních údajů

Škola zpracovává osobních údaje studenta v souladu s nařízením EU na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Škola eviduje o studentovi tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu
Osobní údaje se evidují za účelem nabízení a poskytování služeb a produktů, které jsou přímo předmětem činnosti školy, zejména výuka jazyků a prodej materiálů.
Doba evidence osobních údajů je 7 let od posledního využití služeb či koupě produktu, případně déle, vyžaduje-li to jiný právní předpis. Po této době jsou osobní údaje znehodnoceny takovým způsobem, který znemožňuje identifikaci konkrétní osoby, tzv. anonymizace.
Student má následující práva k osobním údajům evidovaným školou:
zpřístupnění, oprava, omezení, výmaz (znehodnocení dat a znemožnění zpětné identifikace)
Škola osobní údaje chrání a neposkytuje třetím osobám.

Zodpovědná osoba: Kamil Gregůrek (gregurek@hispanica.cz)

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.05.2018.