Jazykové úrovně - Čeština

V současnosti se za účelem zpřehlednění a zjasnění jazykových úrovní používá Společný evropský referenční rámec (SERR). Ten slovně definuje úroveň jazyka, jakou student má. Tomuto rozdělení se přizpůsobují učebnice, jazykové zkoušky i kurzy.

Základy
Úroveň
A0
Úplný začátečník O jazyce neví nic nebo několik slov či vět. Nezná ani výslovnost nebo abecedu. S jazykem přišel do žádného nebo velmi malého kontaktu.
Úroveň
A1
Začátečník Je schopen porozumět a používat každodenní výrazy a jednoduché často používané věty. Umí představit sebe i ostatní, poskytnout nebo zeptat se na základní osobní údaje o svém bydlišti, věcech které vlastní a osobách, které zná. Dokáže navázat komunikaci, jestliže jeho partner mluví pomalu a jasně.
Úroveň
A2
Mírně pokročilý Je schopen porozumět často používaným větám a výrazům týkajících se určitých oblastí, se kterými má zkušenosti (základní informace o sobě a své rodině, nákupy, navštěvovaná místa, povolání, apod.). Je schopen interakce a komunikace o jednoduchých o věcech, které jsou pro něj běžné. Umí v jednoduchosti popsat svoji minulost, svoje okolí a svoje momentální potřeby.
Samostatný mluvčí
Úroveň
B1
Středně pokročilý Je schopen porozumět hlavním myšlenkám v jasných textech ve standardním jazyce, pokud jsou o jemu známým tématech, např. zaměstnání, studiumm, volný čas. Umí se vyjadřovat ve většině situací, které mohou nastat v oblastech, kde se jazyk používá. Je schopen popsat své zkušenosti, zážitky, přání, touhy, obhájit krátce své názory a vysvětlit své plány.
Úroveň
B2
Pokročilý Je schopen porozumět základním myšlenkám ve složitějších textech. Je schopen komunikvat s rodilými mluvčími s dostatečnou úrovní plynulosti a přirozenosti takovým způsobem, že komunikace se děje bez zvýšeného úsilí mluvčího i posluchače. Dokáže obhajovat názory na obecná témata a vyjádřit pro a proti různých možností.
Zdatný
mluvčí
Úroveň
C1
Vysoce pokročilý Je schopen porozumět široké škále rozsáhlých textů o jisté náročnosti a rozpoznat v nich věci, které nejsou na první pohled jasně zmíněné. Umí se vyjadřovat spontánně a plynule. Dokáže používat jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, školní i pracovní účely.
Úroveň
C2
Expert Je schopen bez problémů porozumět v podstatě všemu, co slyší a čte. Umí dát dohromady informace a vysvětlení pocházející z různých zdrojů, ať již v psaném nebo mluveném jazyce, a prezentovat je souvisle souhrnně. Dokáže se spontánně vyjadřovat s velkou plynulostí a přesností, která mu umožňuje rozlišovat malé významové odstíny a to i ve složitějších situacích.