Definición del nivel C2 - Español

Usuario competente
Nivel
C2
Experto Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en la lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

Contenido del nivel C2 - Español

C2 primera parte - úroveň C1/C2
Destrezas Gramática Vocabulario
Napsat turistický leták Zpracovat zvukového průvodce Vyjádřit se k uměleckému dílu či umělci Vyjadřovat hodnocení a posuzovat Sepsat základ literární rozpravy Důrazně doporučovat anebo odrazovat Vyjadřovat názor se zabarvením Vypravovat příběhy či povídky Upřesňovat detaily Vyprávět, popisovat a hodnotit Popisovat společenské situace Vyjadřovat způsob provedení nějaké akce Obhajovat vlastní názor Vyjadřovat schopnosti Popisovat zkušenosti s literaturou Vyjadřovat údiv, překvapení a přání Vyjadřovat zdvořilost a uctivost Vyprávět smyšlené události Potvrzovat informace Analyzovat a komentovat vyprávěcí text Srovnávat literární jazyk a metafory Vyjadřovat důrazný souhlas či nesouhlas Vyjadřovat skepticismus Vyjadřovat (ne)jistotu, možnost a neznalost Porozumět statistikám a komentovat je Podpořit argumentaci statistickými údaji Diskutovat o životních stylech Popisovat podrobně fyzické a charakterové vlastnosti Poradit v citových záležitostech Mluvit nespisovně a hovorově Odvozovat domýšlet si, vyvozovat závěry a usuzovat Číst mezi řádky Významy zájmena se Významy zájmena lo Použití budoucího času v normativních textech Pozice přídavného jména (kvalifikativní a přívlastková) Shoda v komplexních větných členech Výrazy pro zdůrazňování či zjemňování Hovorové frazeologické výrazy Idiomatické výrazy, ustálené vazby Krátká přídavná jména Spojovací výrazy způsobové Předložky řízené slovesem Argumentační výrazy Použití různých minulých časů v indikativu Vztah mezi významen slovesa a minulými časy - stav/událost Vyprávěcí souminulý čas (imperfectivo) Změny významů sloves podle slovesného času Modální význam imperfectiva (zdvořilost, překvapení, smyšlenost) Metaforická a přenesená řeč a výrazivo Rétorické vyjadřování Použití příslovcí zakonečených na <i>-mente</i> Jazykové prostředky pro vyjádření (ne)jistoty Rétorické věty tázací Shoda ve větách se zlomky a neurčitými číslovkami Pejorativní sufixy Struktury vlastní nespisovné a hovorové řeči Srovnání se subjunktivem Přítomnost nebo nepřítomnost osobního zájmena Dělení slov v textu Významové prostředky literární rozpravy Architektura, materiály, prvky, části budov Malba a kresba, styly, techniky, pomůcky Estetika a kategorie Novinový článek a novinářský styl Poezie Blog, Rozhovor v rádiu Smysl a smyslové vjemy Shrnutí (slohový styl) Anketa a dotazníky osobní a profesionální Referát (slohový styl) Přídavná jména spojená s úspěchem, štěstím a selháním Svět práce a osobních schopnosti Literární povídka Bajky, povídky a legendy Cvičení, nácvik a zkoušky Výkladový text Morální dilemata Statistiky, grafy a tabulky Odvozování Slovní zásoba hovorové a nespisovné řeči Řeč těla Osobní vztahy Konverzační zvyklosti hispánského světa Náboženství a víry Gastronomnický turismus Koncept dobrého a špatného vkusu Lídři a jejich vlastnosti Demokracie Reálie hispánského světa
segunda parte - úroveň C2
Destrezas Gramática Vocabulario
Vyjasňovat a zpřesňovat technické a vědecké termíny Popisovat inovace a objevy z vědy a techniky Komunikovat na chatu, SMS apod. Vyprávět historické události hovorovou formou Odpovídat na formální otázky Protiargumentovat Vyjadřovat závazek Vysvětlovat původ slov Formulovat hypotézy a doměnky o slovech Zdůrazňovat a podtrhovat informace Účastnit se skupinového rozhovoru Žádat o laskavost Odpovídat souhlasně na žádost Odepřít laskavost či žádost Bavit se o aktuálních tématech Diskutovat a přednášet argumenty Vyprávět smyšlené povídky Popisovat průběhy změn a procesů Vyjadřovat litování něčeho, vyčítat Vyjadřovat příčinu a následek Uvádět alternativy k minulým skutkům Popisovat vztahy předčasné, současné a následné Vyjadřovat dochvilnost a ukvapenost Mluvit o začátku a konci akcí či událostí Vyjadřovat pokračování, opakování, průběh a častost Vyprávět sen Vytáhnout hlavní myšlenky z textu Využít znalostí jiných jazyků Sebeopravovat se Připravit se na diskuzi Odvozovat slova na základě slabičné struktury a rýmu Plánovat a revidovat proces psaní Použití prefixů a jejich významy Vysvětlovací výrazy v projevu Specifika internetové komunikace Věty následné se subjunktivem Použití gerundia Charakteristiky jazyka právního a administrativního Frazeologické jednotky Gramatika při vyjadřování zdvořilosti Úrovně řeči a jejich prostředky Vyjadřování důrazu Rod mužský: sexistická a nesexistická použití Alternativy k použití gramatického rodu mužského Použití a tvorba pretérito anterior Použití <i>ni</i> a důsledný zápor Slovesa a opisné vazby pro vyjádření změny Opisné vazby se složeným infinitivem Rozkazovací způsob retrospektivní Věty běžné a následné, spojovací výrazy a použití indikativu/subjunktivu Spojovací výrazy pro převyprávění Výrazy určení času: probíhající akce Použití imperfektiva v příbězích Veděcké texty Reportáže Informační společnost Digitální texty Historické texty Elektronické encyklopedie Právní poradenství Soudní rozsudek Slovní zásoba právní a administrativní Běžné používané metonymie Styl komunikativní (sloh) Etymologický slovník a použití Dopis řediteli Naučné video Zvláštní slova a kuriozity ve španělštině Referát - struktura a charakteristika Blogy a internetová fóra Idiomtatické výrazy Ustálené výrazy z literatury a kinematografie Novinářský styl Slogany Tradiční povídky a legendy Manželství a soužití Historie a dějepis Argumentační text Oznamovací vědecký text Spánek a problémy se spánkem Písničky a písně Slovní zásoba pro uzpůsobení textu účelu a stylu Rým a slabičná struktura slov Medicína a genetika Role sociálních sítí ve společnosti Historie Španělska Fenomén Ni Ni Genderově vyvážená komunikace Příchod Kolumba do Ameriky Symbolika měsíce v různých kulturách Typy spánku

Cursos, libros y certificados para el 1

Libro Certificados y exámenes
Para el nivel 1 utilizamos estos libros:
nuevo Prisma C2 - Libro del alumnonuevo Prisma C2 - Libro del alumno
nuevo Prisma C2 - Libro del alumnonuevo Prisma C2 - Libro del alumno
Exámenes DELE para el nivel 1:
Praha, 23.11.2024
Inscripciones hasta: 09.10.2024
Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Na zkoušku DELE z úrovně C2 se můžete připravit s certifikovaným lektorem ve skupinovém či individuálním přípravném kurzu na DELE.

Actualmente puede estudiar el nivel 1 en el curso de español individual con maestro nativo.