Všeobecné obchodní podmínky pro skupinové kurzy

společnosti Hispánica s.r.o., která v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) určuje část smlouvy uzavírané s třetími osobami (studenty) odkazem na tyto obchodní podmínky.

1. Základní ustanovení

Španělské centrum provozované společností Hispánica s.r.o., IČ: 03128962, se sídlem Kigginsova 1514/8a, Brno-Slatina, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83708, (dále jen „škola“) poskytuje služby spojené s jazykovým vzděláváním. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi školou a studentem skupinového kurzu pro veřejnost, kdy za studenta se považuje konkrétní fyzická osoba účastnící se příslušného docházkového či online kurzu (dále jen jako „student“). Odkazem na tyto obchodní podmínky je pak určena část obsahu smlouvy mezi školou a studentem.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi studentem a školou vzniká na základě vyplnění závazné přihlášky (objednávky) na jazykový kurz prostřednictvím oficiálních webových stránek školy (https://hispanica.cz) či na základě přihlášení prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@hispanica.cz a po potvrzení přihlášení školou (akceptace). V případě, že student z nějakého důvodu nemá možnost poslat závaznou přihlášku prostřednictvím internetu, má možnost přihlásit se telefonicky, čímž smluvní vztah vzniká také. Odesláním přihlášky student potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že jejich poskytnutí je dobrovolné (bod Ochrana osobních údajů).

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka jazyka specifikovaná v přihlášce (dále jen „výuka”) v počtu výukových jednotek a v předem stanovených dnech a časech, které jsou uvedeny u každého kurzu. Výuka v kurzech probíhá ve skupinách s maximálním počtem 6 studentů. Předmětem plnění je rovněž dodání učebnic, a to jen jestliže si je student objednal a uhradil při přihlášení do kurzu či v jeho průběhu. Cena učebnic tedy není součástí kurzovného a hradí se samostatně.
Výuka neprobíhá pouze o státních svátcích. Škola může rozhodnout o změnách termínů a způsobu výuky s ohledem na zájem většiny studentů a na základě dohody s lektorem kurzu. Student je o změnách vždy včas informován na zadané kontaktní údaje, kdy před každou lekcí student ověří, že mu nebylo zasláno oznámení týkající se výuky.
Pozor - Semestr JARO 2023: Výuka probíhá včetně státních svátků (10.4.2023, 1.5.2023, 8.5.2023)
Cena a předmět plnění nezahrnují provádění a poskytování testů na covid-19 a osobních hygienických pomůcek vyžadovaných platnou legislativou pro účast na hromadných akcích či specificky na výuce a kurzech s výjimkou desinfekce rukou a prostor, kde se výuka koná.

4. Zápis do kurzu a platba

Po vyplnění závazné přihlášky jedním z výše popsaných způsobů je studentovi závazně rezervováno místo v kurzu a student může být vyzván k prokázání vyžadované počáteční úrovně v kurzu dle bodu Prokázání úrovně znalostí. Student je povinen uhradit 100 % ceny za předmět plnění (dále jen “kurzovné”) do 7 kalendářních dní po zápisu. Prvním dnem se rozumí den odeslání přihlášky. V případě, že kurzovné není uhrazeno v daném termínu, má škola právo zápis zrušit a místo v kurzu uvolnit jiným zájemcům. Zrušením kurzu dle předchozí věty smluvní vztah mezi studentem a školou zaniká. Student rovněž může požádat o zrušení zápisu dle bodu Storno podmínky. Kurzovné je třeba po obdržení údajů k platbě uhradit převodem na bankovní účet 2500614569 / 2010, popř. vkladem hotovosti na stejný účet (Fio banka). Informace k platbě obdrží student na svůj e-mail po zpracování přihlášky. Datem splatnosti se rozumí den, kdy je daná částka připsána na účet školy, ne den, kdy student zadal příkaz k úhradě. Úhradu za výuku je možno provést i dárkovým certifikátem (bod Dárkové certifikáty). V případě rozdílu hodnoty dárkového certifikátu a výší kurzovného student rozdíl doplatí. Student má možnost až do výše 50 % z objednané výuky uhradit kurzovné některým z podporovaných benefitních systémů - Benefit Plus, Edenred či Sodexo.

5. Prokázání úrovně znalostí

Pro zápis do kurzu s jinou počáteční úrovní než úplný začátečník může být student vyzván k prokázání potřebné úrovně znalostí a dovedností některým z následujících způsobů: doložení jazykového certifikátu vydaného uznávanou jazykovou autoritou; absolvováním ústního jazykového pohovoru, který zajistí škola a jehož cena je již zahrnuta v kurzovném. V případě nesouladu skutečné úrovně studenta a počáteční úrovně vybraného kurzu škola studentovi doporučí řešení (např. změna kurzu, individuální přípravný kurz atp.). Prokázání úrovně znalostí není vyžadováno u studentů, kteří pokračují do navazujícího kurzu a absolvovali alespoň 80 % výukových jednotek.

6. Dárkové certifikáty

Škola vydává na požádání dárkové certifikáty, které lze využít na skupinovou i individuální výuku. Mají formu PDF souboru, který je možno vytisknout a platí do data uvedeného na certifikátu. Čerpání takového certifikátu je třeba zahájit před vypršením jeho platnosti, jinak bez náhrady propadá.

7. Nastoupení do již probíhajícího kurzu

V případě, že se student přidá do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určuje škola. Na nástup do již probíhajícího kurzu se také vztahuje bod Prokázání úrovně znalostí.

8. Nepřítomnost na kurzu

V případě, že se student nemůže z jakéhokoli důvodu kurzu účastnit, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného či na náhradní výuku. Student ale může požádat o nahrazení zameškaných hodin individuální formou podle aktuálních podmínek pro individuální výuku (je hrazeno dodatečnou úplatou); na nahrazení zmeškaných hodin individuální formou však nemá student právní nárok.

9. Konzultace

Student má možnost využít konzultace osobně či přes Skype k zakoupenému kurzu v rozsahu 15 min. / týden v případě, že má z hodiny dotazy či nejasnosti k probrané látce. Konzultace neslouží jako náhrada zameškaných hodin. Konzultaci si lze domluvit písemně mailem na info@hispanica.cz.

10. Storno podmínky

Student bere na vědomí, že škola poskytuje kurzy v určených termínech, které je třeba dopředu zarezervovat. Student může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou (například mailem na info@hispanica.cz). V případě, kdy student odstoupí od smlouvy, odstoupení od smlouvy obnáší následující storno poplatky:

  • stornování více než 10 kalendářních dní před zahájením semestru: 40 % z kurzovného;
  • stornování v termínu kratším než 10 kalendářních dní před zahájením semestru: 60 % z kurzovného;
  • stornování 2 dny před zahájením a kdykoli po zahájení semestru: 100 % z kurzovného.

11. Změna kurzu

V případě, že to dovolí kapacita, škola umožní studentovi přestoupení do takového kurzu, který svojí úrovní lépe odpovídá znalostem a dovednostem studenta. Změna kurzu může proběhnout na žádost studenta anebo na doporučení lektora. Změna kurzu na žádost studenta je možná pouze jednou za semestr a každá další změna je zpoplatněna administrativním poplatkem 500 Kč. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit poměrný cenový rozdíl za zbývající výukové jednotky. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného. Uhrazené skupinové kurzovné není možno převést na individuální výuku méně než 10 dnů před zahájením semestru.

12. Změny ze strany školy

Škola si vyhrazuje právo na dočasnou či trvalou změnu lektora kurzu, z organizačních či jiných důvodů. Škola si též vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz, a to jak před jeho zahájením, tak i v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové jednotky, které se nebudou konat. Škola si rovněž vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, zemětřesení, částečná nebo generální stávka, pandemie a náhle přijatá hygienická opatření a jiné nepředpokladatelné události. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky. Škola si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale změnit typ kurzu z docházkového na online v řádně odůvodněném případě a/nebo s ohledem na zájem většiny účastníků kurzu.

13. Osvědčení o absolvování kurzu

Student má po skončení kurzu právo na osvědčení o absolvování daného kurzu, a to v případě, že: byl na kurzu přítomen minimálně z 80 %; lektor potvrdí, že studentův přístup nebyl výrazně pasivní a že se studentovy znalosti na základě kurzu prohloubily v plánovaném rozsahu. Posouzení těchto skutečností je na uvážení a rozhodnutí příslušného lektora. Osvědčení není vydáváno automaticky. V případě zájmu student o vydání osvědčení zažádá písemně a převezme jej osobně.

14. Doplňkové výukové materiály

Student bere na vědomí, že doplňkové studijní materiály poskytované školou jsou předmětem práv z duševního vlastnictví. Student se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především vytvářením fyzických či digitálních kopií těchto materiálů.

15. Odstoupení od smlouvy

Škola si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy (tj. zrušení kurzu) v případě, že se nenaplní minimální kapacita daného kurzu. Alternativně škola může studentům nabídnout řešení formou poměrné úhrady vyššího kurzovného za studenta chybějícího pro dosažení minimálního kurzovného pro otevření kurzu. Škola má taktéž právo na odstoupení od smlouvy, v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu lektor nebude moci příslušný kurz odučit a škole se nepodaří zajistit náhradního lektora. Škola má rovněž právo odstoupit od smlouvy se studentem, který by narušoval průběh kurzu či ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních studentů v kurzu nebo zdraví, majetek vyučujícího či se choval jinak nevhodně. V tomto případě nemá student nárok na vrácení uhrazeného kurzovného.

16. Záruka vrácení peněz v případě nespokojenosti

V případě, že student nebude spokojen s kurzem na základě porušených podmínek uvedených v nabídce kurzů a v přihlášce k danému kurzu, může student odstoupit od smlouvy s nárokem na vrácení kurzovného za výukové jednotky, kterých se po písemném vyjádření nespokojenosti nezúčastní. O své nespokojenosti je však povinen školu písemně uvědomit (např. mailem na info@hispanica.cz) a odůvodnit, včetně vyjmenování konkrétních důvodů nespokojenosti. Porušení podmínek ze strany školy musí být prokazatelné. Škola si v takovém případě vyhrazuje právo přezkoumat důvody žádosti o vrácení kurzovného a navrhnout studentovi náhradní řešení.

17. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy mezi studentem a školou je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

18. Změny obchodních podmínek

Případné změny těchto podmínek mohou proběhnout jednostranně ze strany školy, ale bez vlivu na aktuálně otevřené kurzy, tj. nová verze podmínek je platná vždy až pro kurzy v následujícím semestru.

19. Ochrana osobních údajů

Škola zpracovává osobních údaje studenta v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Škola, jakožto správce osobních údajů, uchovává a zpracovává o studentovi tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu. Právní základ zpracování osobních údajů je založen čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, kdy zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, tedy zejména za účelem evidence studenta v rámci poskytování výuky jazyka, komunikace se studentem, vystavování daňových dokladů za služby dle této smlouvy, zasílání výsledků, upozornění a jiných sdělení souvisejícího s výukou. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám, s výjimkou jejich případného poskytnutí externímu účetnímu a/nebo právnímu zástupci, kteří jsou oba vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje taktéž mohou být poskytnuty v souladu se zákonem orgánům státní správy.
Doba uchování osobních údajů je stanovena na dobu, po kterou probíhá kurz a dále na dobu sedmi (7) let od ukončení kurzu, a to pokud právní předpisy uchování některých údajů nevyžadují po delší dobu (např. povinnost zákonné archivace). Po uplynutí této doby jsou veškeré osobní údaje anonymizovány či jinak znehodnoceny.
Student má právo požadovat po škole přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost údajů a má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Student však bere na vědomí, že v případě, kdy nebudou osobní údaje poskytnuty, nelze uzavřít a plnit smlouvu.

Zodpovědná osoba: Kamil Gregůrek (gregurek@hispanica.cz)

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 08.06.2020.